www.praca.oswiata.org.pl Portal Oświata

Praca dla nauczyciela:

Oferty pracy

Serwis dla nauczycieli szukających pracy oraz dla pracodawców placówek oświatowych szukających pracownika. Olbrzymia baza ofert pracy z całej polski. Praca dla dyrekora, polonisty, historyka, matematyka, fzyka. Zostań nauczycielem, współpracuj ze szkołami. Aby dodać spis należy kliknąć na przycisk dodaj własną ofertę w prawym menu.

Dam pracę: Konkurs na dyrektora Piątkowskiej Szkoły Społecznej - Poznań

Data publikacji: 2013-04-05
E-mail: rekrutacja@pss.poznan.pl
Telefon: -
Województwo: Wielkopolskie
Adres:
Aleksander Stawicki
Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr
ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań
z dopiskiem „Rekrutacja PSS”

Przedmiot: dyrektor

Zarząd \"Stowarzyszenia Piątkowska Szkoła Społeczna\" ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Społecznej im dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu.

 

Zadania na stanowisku:

 

 Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz

 Zatrudnianie i współpraca z kadrą pedagogiczną oraz realizowanie nadzoru pedagogicznego, a także nadzoru organizacyjnego nad bieżącym funkcjonowaniem szkoły

 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

 Planowanie i organizowanie zajęć dydaktycznych

 Zapewnienie prawidłowej dokumentacji przebiegu kształcenia

 Partnerska współpraca z organem prowadzącym (zarządem Stowarzyszenia), zespołem nauczycielskim oraz z rodzicami

 Współdziałanie z władzami oświatowymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania niepublicznej placówki oświatowej

 Promowanie placówki i jej osiągnięć

 Aktywne pozyskiwanie nowych uczniów i organizacja rekrutacji dzieci do szkoły

 Przygotowanie planu finansowego szkoły i bieżący nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem środków budżetowych

 Pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych na działalność szkoły (np. granty, konkursy)

 

Wymagania:

 

 Wykształcenie wyższe, podyplomowe studia z zakresu zarządzania oświatą lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą organizowany przez ODN, przygotowanie pedagogiczne

 Minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy nauczyciela

 Co najmniej dobra ocena pracy w szkole uzyskana w okresie ostatnich pięciu lat

 Warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim

 Znajomość przepisów oświatowych i BHP

 Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządcze

 Pracowitość, punktualność, umiejętność pracy w zespole

 Biegła znajomość obsługi komputera

 Mile widziane referencje i udokumentowane osiągnięcia

 Mile widziane: doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora szkoły, doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych, dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poproszeni o przygotowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, uwzględniającej idee i wartości reprezentowane przez Patronkę Szkoły.

Koncepcja powinna obejmować w szczególności:

- obszar dydaktyczny (z uwzględnieniem proponowanych metod wspierania zespołu nauczycielskiego w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych; sposobów monitorowania efektów kształcenia oraz indywidualizacji nauczania),

- obszar opiekuńczo-wychowawczy (z uwzględnieniem proponowanych form i zakresu realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz uczniów, w szczególności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),

- obszar organizacyjny (z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań z zakresu kierowania zespołem, monitorowania przepływu informacji, motywowania pracowników oraz oceny jakości i efektywności ich pracy),

- obszar marketingowy (z uwzględnieniem proponowanych metod kształtowania wizerunku szkoły; promowania szkoły oraz jej oferty edukacyjnej; metod bieżącej i okresowej oceny poziomu satysfakcji uczniów i ich rodziców).

Koncepcja powinna mieć formę opracowania pisemnego.

 

Oferujemy:

- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- Pełną wyzwań pracę z możliwością zdobycia bogatego doświadczenia

- Możliwość wywierania realnego wpływu na kształt oferty edukacyjnej szkoły

- Możliwość współpracy z kreatywnym i otwartym zespołem nauczycielskim

- Pełną poufność procesu rekrutacji

 

Zainteresowanych kandydatów uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 30 kwietnia 2013 r.:

 

 na adres mailowy: rekrutacja@pss.poznan.pl

 lub pocztą tradycyjną, na adres:

Aleksander Stawicki

Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr

ul. Paderewskiego 7

61-770 Poznań

z dopiskiem „Rekrutacja PSS”

 

O terminie przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

W nadsyłanych zgłoszeniach prosimy zamieścić klauzulę: \"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)\"